Voortgang verkeersstudie

Eind vorig jaar is adviesbureau BonoTraffics – in opdracht van de gemeente Venray – aan de slag gegaan met de verkeersstudie Wanssum-Blitterswijck. Er is een expertteam bij de studie betrokken waarvan onder meer de Dorpsraad Wanssum, de Kerngroep Blitterswijck en enkele bewoners lid zijn. De afronding van de eerste twee fasen van de studie heeft geleid tot een tussenrapportage die gisteren is besproken door het college van burgemeester en wethouders. Download de tussenrapportage hier.

Opzet van de verkeersstudie

Waar ging het ook al weer over? In de “Verkeersvisie Wanssum-Blitterswijck-Geijsteren” uit 2013 is de optie opgenomen voor een nieuwe kortsluitroute voor verkeer vanuit Blitterswijck naar de nieuwe rondweg. Die kortsluitroute zou globaal kunnen liggen ter hoogte van de Driesstraat. In de Verkeersvisie is aangegeven dat hier een studie naar verricht moet worden. Binnen de “Verkeersstudie Wanssum-Blitterswijck” wordt uitgezocht of dit een reële optie is. Een tweede deel van de “Verkeersstudie Wanssum-Blitterswijck” betreft Blitterswijck. In Blitterswijck is regelmatig de wens uitgesproken voor een rondweg. De studie moet hiervoor de (on)mogelijkheden in beeld brengen en aangeven of ook dit een reële optie is.

Wanssum

Voor de situatie in Wanssum zijn vier varianten naar voren gekomen. Van de varianten A en D is op grond van het kaartbeeld op voorhand al aan te geven dat ze nauwelijks oplossend vermogen hebben.

varianten Wanssum

De volgende varianten geven naar verwachting wél de beoogde structuur-verbetering: B. Driesstraat-west; C. Driesstraat-oost.

Blitterswijck

Voor de situatie in Blitterswijck zijn eveneens vier varianten naar voren gekomen.

varianten Blitterswijck

Dit betreft drie varianten met een rondweg en één variant met verbetermaatregelen op de bestaande route. Variant B biedt verkeerskundig nauwelijks een reële oplossing voor het verminderen van het vrachtverkeer door de kern Blitterswijck. De varianten C en D zullen het doorgaande verkeer om Blitterswijck leiden. Het doorgaande verkeer heeft een intensiteit van ca. 1200 motorvoertuigen per dag. Voor een rondweg zijn dit zeer lage intensiteiten die de naar verwachting hoge investeringskosten niet rechtvaardigen. Nog afgezien van de doorsnijding van de “Goudgroene natuurzone” die alleen mogelijk is bij een groot openbaar belang en als er geen reële alternatieven zijn. Naar verwachting zijn er op de bestaande route Oude Heerweg – Ooijenseweg voldoende mogelijkheden om met verkeersmaatregelen de verkeersleefbaarheid te verbeteren. Voor Blitterswijck is derhalve één variant in beeld: A. Verbetermaatregelen Oude Heerweg-Ooijenseweg (komgrens tot komgrens).

Hoe gaat het onderzoek nu verder?

BonoTraffics gaat de twee varianten voor Wanssum onder andere doorrekenen met een verkeersmodel. Aan de hand van die berekeningen wordt een inschatting gemaakt van het effect van de mogelijke varianten op de verkeersstromen. Hoeveel verkeer gaat er rijden en waar gaat er mogelijk minder verkeer rijden. Ook gaan ze aan de hand van een schets kijken hoe een dergelijke wegverbinding er globaal uit kan zien. De resultaten van die doorrekening moeten leiden tot een conclusie inzake Nut & Noodzaak van een dergelijke kortsluitroute. Het expertteam zal bij deze doorrekening nauw worden betrokken. Als de onderzochte varianten voor Wanssum zijn doorgerekend informeren we de directe omwonenden en betrokken kaveleigenaren over de resultaten. U ontvangt hiervoor te zijner tijd een uitnodiging. Hierna stellen wij een eindrapport op. Dat eindrapport wordt aan burgemeester en wethouders aangeboden om een besluit te nemen over het vervolg. Dat besluit is in het voorjaar van 2020 te verwachten. Voor de route Oude Heerweg-Ooijenseweg (komgrens tot komgrens) stopt het nu even. De reden is dat de betreffende route binnen het project van de “Klimaatadaptie Blitterswijck” sowieso in de jaren 2022 – 2023 wordt aangepakt. Nu plannen uitwerken en tegen die tijd weer opnieuw om tafel gaan zitten is niet zinvol. Het uitwerken van verbetermaatregelen voor de verkeerssituatie op de route Oude Heerweg-Ooijenseweg en die voor de klimaatadaptie gaan we naar verwachting in 2021 gelijktijdig oppakken.